ეგება - (ფშაურ) აიგება
ელანძე – (გურიაში) ცოტა ხანი, დროის მცირე მონაკვეთი
ელთავქვე - (ფშაურ) თავდაღმა 
ერიწამა – (გურია) ერთი წამით